پوریا شکوری رتبه ۹۱ کنکور تجربی۹۹

پوریا شکوری رتبه ۹۱ کنکور تجربی۹۹

پوریا شکوری رتبه ۹۱ کنکور تجربی۹۹

18 روز پیش / 6

تجربیات ارزشمند رتبه ۹۱ کنکور تجربی ۹۹ در ارتباط با منابع و عادت های موثر مطالعاتی و راه و روش کسب این موفقیت