احیا نوزاد نارس

احیا نوزاد نارس

احیا نوزاد نارس

16 روز پیش / 4

نوزاد نارس 27 هفته با وزن تولد 860 گرماحیا این نوزاد این هفته جهار شنبه (مورخ 8 اردیبهشت 1400) در آدرس اینترنتی زیر بحث و گفتگو خواهد شد:https://www.skyroom.online/ch/fho/zangolehلطفا پرسشنامه زیر را در رابطه با این احیا تهیه شده است را تکمیل نمایید:https://survey.porsline.ir/s/RVkp3oB