ایران فعالیت های منطقه‌ای خود را افزایش داده و آمریکا را تحت فشار گذاشته!

ایران فعالیت های منطقه‌ای خود را افزایش داده و آمریکا را تحت فشار گذاشته!

ایران فعالیت های منطقه‌ای خود را افزایش داده و آمریکا را تحت فشار گذاشته!

13 روز پیش / 3

شبکه اماراتی: ایران فعالیت های منطقه‌ای خود را افزایش داده و با تحت فشار گذاشتن آمریکا به دنبال کسب امتیاز است...!