کات | عادل تبریزی؛ از همکاری باکیمیایی ونعمت‌الله،تاساخت اولین فیلم بلند سینمایی

کات | عادل تبریزی؛ از همکاری باکیمیایی ونعمت‌الله،تاساخت اولین فیلم بلند سینمایی

کات | عادل تبریزی؛ از همکاری باکیمیایی ونعمت‌الله،تاساخت اولین فیلم بلند سینمایی

20 روز پیش / 7

کات | عادل تبریزی؛ از همکاری باکیمیایی ونعمت‌الله،تاساخت اولین فیلم بلند سینمایی