یا FATF را تصویب می کنیم؛ یا راهی خواهیم ساخت!

یا FATF را تصویب می کنیم؛ یا راهی خواهیم ساخت!

یا FATF را تصویب می کنیم؛ یا راهی خواهیم ساخت!

15 روز پیش / 3

کلیپ "حق شرط های تخیلی" از آخرین موضع و رویکرد دولت برای پیوست به FATF را می بینید.