حسن ریوندی - کرونای پشمی مشاغلی که بعد از کرونا کارشان سکه می شود

حسن ریوندی - کرونای پشمی مشاغلی که بعد از کرونا کارشان سکه می شود

حسن ریوندی - کرونای پشمی مشاغلی که بعد از کرونا کارشان سکه می شود

16 روز پیش / 8

قسمت عمده‌ اجرای ریوندی طنز بداهه و سوژه‌ سازی آنی است؛ به طوری که اکثر مطالب طنز در همان زمان اجرای برنامه ساخته می‌شود.