خروج از توافق با ایران یک اشتباه جدی بود که خاورمیانه را خطرناک تر کرد!

خروج از توافق با ایران یک اشتباه جدی بود که خاورمیانه را خطرناک تر کرد!

خروج از توافق با ایران یک اشتباه جدی بود که خاورمیانه را خطرناک تر کرد!

15 روز پیش / 2

[ Video ] فرید زکریا، مجری و تحلیلگر CNN: خروج از توافق با ایران یک اشتباه جدی بود که خاورمیانه را خطرناک تر کرد/مردد بودن بایدن برای برگشت به توافق نگران کننده است...!