مناظره کارشناس ایرانی و کارشناس شبکه عربی در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران

مناظره کارشناس ایرانی و کارشناس شبکه عربی در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران

مناظره کارشناس ایرانی و کارشناس شبکه عربی در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران

21 روز پیش / 6

مناظره کارشناس ایرانی و کارشناس شبکه عربی برنامه هسته‌ای ایران قطعا نظامی است و فقط متوقف‌ بر ساخت یک موشک خاص است...! آژانس در چندین گزارش بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده، ایران همانند برخی از همسایه ها روابط خود را به دستور آمریکا تنظیم نمی‌کند...!