7 باری که لئو مسی از حریفان خود انتقام سخت گرفت !

7 باری که لئو مسی از حریفان خود انتقام سخت گرفت !

7 باری که لئو مسی از حریفان خود انتقام سخت گرفت !

24 روز پیش / 4

مقابله با مسی برای هیچ بازیکن و تیمی کار راحتی نیستلئو مسی بار ها از سوی بازیکنان حریف دچار ناراحتی شده اما او پاسخ آن ها را در زمین و با توپ به نحو احسن داده است