بازدید رئیس سازمان بازرسی از مناطق سیل زده بندر امام خمینی

بازدید رئیس سازمان بازرسی از مناطق سیل زده بندر امام خمینی

بازدید رئیس سازمان بازرسی از مناطق سیل زده بندر امام خمینی

1 ماه پیش / 7

بازدید رئیس سازمان بازرسی از مناطق سیل زده بندر امام خمینی