و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

8 ماه پیش / 113

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)