و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)

2 ماه پیش / 22

و کشتی به راهش ادامه می دهد...(یادبود مسعود مهرابی - قسمت دوم)