سیلاب شدید در مسیر گناباد به کاخک

سیلاب شدید در مسیر گناباد به کاخک

سیلاب شدید در مسیر گناباد به کاخک

8 روز پیش / 2

سیلاب شدید در مسیر گناباد به کاخک