گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از انتخابات سوریه در شعبه اخذ رای دانشگاه دمشق

گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از انتخابات سوریه در شعبه اخذ رای دانشگاه دمشق

گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از انتخابات سوریه در شعبه اخذ رای دانشگاه دمشق

19 روز پیش / 4

گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از انتخابات سوریه در شعبه اخذ رای دانشگاه دمشق