سفر با موتور سیکلت | کویر چاه جام و جندق

سفر با موتور سیکلت | کویر چاه جام و جندق

سفر با موتور سیکلت | کویر چاه جام و جندق

1 ماه پیش / 10

در این قسمت از "زندگی در جاده" از کویر زیبای چاه جام عبور میکنیم تا به جندق برسیم . ادامه مسیر به سمت کویر مصر