کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ جمعه های بی تو ...

کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ جمعه های بی تو ...

کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ جمعه های بی تو ...

13 روز پیش / 4

به من رحم کن بی قرارم بیا ... کجا بغضم و جا بگذارم بیا ... نمی دونم این چندمین جمعه بود ! حساب زمان رو ندارم بیا ... هوای جهان سرد و طوفانیه ، تو می دونی این قصه طولانیه ، غمش ریشه داره تو دیوار و در ... تو محراب حیدر ... محرم صفر ... تو پاهای زخمی رو شنهای داغ ، غریبی اسیری همون اتفاق ... چقدر کینه دارن هنوز از غدیر ! بیا انتقام خدا رو بگیر ... ببین چی گذشته در این انتظار ، بیا روی این زخم مرحم بگذار ، چیه کوله بارم تو این زندگی بجز حسرت و بغض و شرمندگی ... دارم ادعا می کنم با توام ، شاید این فقط حرفه و ادعا نمی دونم این چندمین جمعه بود! خدا شاهده درد دارم بیا ... نمی دونم