فانی قریب؛ کلیپ کوتاه درباره خدا

فانی قریب؛ کلیپ کوتاه درباره خدا

فانی قریب؛ کلیپ کوتاه درباره خدا

16 روز پیش / 3

کلیپ کوتاه درباره خدا ویژه اینستاگرام و پروفایل تلگرام؛ و هنگامی بندگانم در باره من از تو پرسیدند بگو. من نزدیکم