آهنگ کردی شاد " Beriye"

آهنگ کردی شاد " Beriye"

آهنگ کردی شاد " Beriye"

18 روز پیش / 2

آهنگ کردی شاد " Beriye" سترانا کوردی "به ریه " به دنگه بختیار فاتح و آوان عثمان گورانی شاد کوردی