این پیام ایران بود، این منطقه خطرناک است، چالش های خود را بیشتر نکنید...!

این پیام ایران بود، این منطقه خطرناک است، چالش های خود را بیشتر نکنید...!

این پیام ایران بود، این منطقه خطرناک است، چالش های خود را بیشتر نکنید...!

13 روز پیش / 2

تحلیل کارشناس صهیونیست از حمله به پادگان آمریکایی در اربیل: این پیام ایران به آمریکا بود، این منطقه خطرناک است، چالش های خود را بیشتر نکنید...!