سعدی

سعدی

سعدی

5 روز پیش / 4

سعدی همه‌ کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی قاضی چو به‌ رشوت بخورد پنج خیار ثابت کند از بهر تو ده خربزه‌زار