کلیات اصلاحات،برنامه ها، روند بازگشایی و ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

کلیات اصلاحات،برنامه ها، روند بازگشایی و ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

کلیات اصلاحات،برنامه ها، روند بازگشایی و ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

11 روز پیش / 6

در این ویدئو، موسس محترم مدارس دوستی و گفتگو حنان جناب آقای دکتر معینی به تشریح کلیات اصلاحات،برنامه ها، روند بازگشایی و ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 برای خانواده بزرگ حنان می پردازند.