هنوز معلوم نیست ایران چگونه به کشتی ما حمله کرده...!

هنوز معلوم نیست ایران چگونه به کشتی ما حمله کرده...!

هنوز معلوم نیست ایران چگونه به کشتی ما حمله کرده...!

26 روز پیش / 3

کارشناس صهیونیست: هنوز معلوم نیست ایران چگونه به کشتی ما حمله کرده/انتقام ایران تبدیل به یک جریان ادامه دار شده...!