آرزوهایی که به ضررت تموم میشن

آرزوهایی که به ضررت تموم میشن

آرزوهایی که به ضررت تموم میشن

18 روز پیش / 7

شب لیلة الرغائب ؛ همه‌ی خواسته‌ها و آرزوهایت را بخواه! ثروت، تجارت، پول، فرزند، مسکن و ... هیچ اشکالی ندارد! ـ فقط باید یادبگیری چگونه دعا کنی؛ که به اجابت نزدیک تر شود!