کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ شب عاشقان بی دل

کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ شب عاشقان بی دل

کلیپ عاشقانه امام زمان با آهنگ شب عاشقان بی دل

20 روز پیش / 6

شب عاشقانه بی دل چه شب دراز باشد ... تو بیا کز اول شب ، در صبح باز باشد ...