تقدیم به اجی چیکا m.b کپ بازنشر کنید تا به دست چیکا برسه

تقدیم به اجی چیکا m.b کپ بازنشر کنید تا به دست چیکا برسه

تقدیم به اجی چیکا m.b کپ بازنشر کنید تا به دست چیکا برسه

14 روز پیش / 5

خیلی ببخشید که بهت گفتم روانی TMT ....قصد بدی از این حرف نداشتم یه سوتفاهم بود...برگرد...میشه منو ببخشی؟؟؟T^T