آغاز عملیات مرمت مجموعه تاریخی "باغ خونی" در مشهدمقدس

آغاز عملیات مرمت مجموعه تاریخی "باغ خونی" در مشهدمقدس

آغاز عملیات مرمت مجموعه تاریخی "باغ خونی" در مشهدمقدس

27 روز پیش / 7

آغاز عملیات مرمت مجموعه تاریخی "باغ خونی" در مشهدمقدس