وی آن احمق را هک کرد؛-؛!(کپ)

وی آن احمق را هک کرد؛-؛!(کپ)

وی آن احمق را هک کرد؛-؛!(کپ)

17 روز پیش / 5

میدانم زود بود ولی باید پیشگیری کرد از همون اول؛-؛!:)....خدایی از آهنگ مخصوص خیط کردن لذت ببرید!XD