تمام اندرتیل فنا ببین خیلی مهمه / اندرتیل هیتر داریم / furry cat / gacha club

تمام اندرتیل فنا ببین خیلی مهمه / اندرتیل هیتر داریم / furry cat / gacha club

تمام اندرتیل فنا ببین خیلی مهمه / اندرتیل هیتر داریم / furry cat / gacha club

11 روز پیش / 5

بچه ها کامتاش تو ویدیو قبلیم هست ..... بچه ها اگه به خودم فحش می داد برام مهم نبود ولی این داره به اسکلت بودن سنس ها هیت می ده برید ادمش کنید تا دیگع هیت نده مگه من از میراکلس بدم میاد بهش هیت می دم ؟ نه....تو خیلی بی شخصیتی که داری به اندرتیل هیت می دی پس خفه شوhttps://www.aparat.com/BannyGerez اینم ادرس کانالش