کلاس آموزش نوسانگیری یکشنبه 26 بهمن1399

کلاس آموزش نوسانگیری یکشنبه 26 بهمن1399

کلاس آموزش نوسانگیری یکشنبه 26 بهمن1399

17 روز پیش / 6

بررسی شاخص کل روز یکشنه 26 بهمن و تکرار ترفند های خروج یکشنبه های معاملاتی