ترانه شاد " واسونک کرونایی " با صدای آقای سینا سامانی، برای سفر نرفتن - شیراز

ترانه شاد " واسونک کرونایی " با صدای آقای سینا سامانی، برای سفر نرفتن - شیراز

ترانه شاد " واسونک کرونایی " با صدای آقای سینا سامانی، برای سفر نرفتن - شیراز

11 روز پیش / 6

سینا سامانی با این واسونک شیرازی، از شما دعوت میکنه که توی این تعطیلات کرونایی، مسافرت نرین.