آیا نرمال بودن اکو نشاندهنده سالم بودن قلب است؟

آیا نرمال بودن اکو نشاندهنده سالم بودن قلب است؟

آیا نرمال بودن اکو نشاندهنده سالم بودن قلب است؟

1 ماه پیش / 5

برای اینکه درک درستی از قلب داشته باشیم، قلب رو به یک ساختمان تشبیه میکنیم . میتونیم تصور کنیم که ساختمان ۳ بخش داره : ظاهر و فیزیک ساختمان ،سیستم برق کشی و سیستم لوله کشی .معادل این سه بخش در قلب : اندازه و عملکرد ماهیچه و دریچه های قلب ، سیستم عصبدهی قلب ، سیستم عروق کرونر قلب.هر قسمت از قلب با تست اختصاصی همان قسمت ارزیابی میشود