دستور رهبر انقلاب برای مجانی شدن آب، برق و گاز برای دهک های پایین جامعه

دستور رهبر انقلاب برای مجانی شدن آب، برق و گاز برای دهک های پایین جامعه

دستور رهبر انقلاب برای مجانی شدن آب، برق و گاز برای دهک های پایین جامعه

1 ماه پیش / 9

دستور رهبر انقلاب برای مجانی شدن آب، برق و گاز برای دهک های پایین جامعه