سامانه کال می چطور کار میکند؟

سامانه کال می چطور کار میکند؟

سامانه کال می چطور کار میکند؟

1 سال پیش / 7

سامانه کال می چطور کار میکند؟ سامانه کال می یک صفحه برای وارد کردن مشخصات بازدیدکننده سایت در اختیار شما قرار میدهد و بازدید کننده سایت شماره و نام خود را در آن قرار می نویسد. یک تماس از سمت سامانه کال می با بازدیدکننده سایت و یک تماس با اپراتور شما برقرار میشود و دو طرف میتوانند با یکدیگر صحبت کنند.