چالش قدرت و جامعه مدنی | تحول 1400

چالش قدرت و جامعه مدنی | تحول 1400

چالش قدرت و جامعه مدنی | تحول 1400

12 روز پیش / 5

جامعه مدنی حوزه اي اجتماعي است كه جامعه مي تواند نيازي اجتماعي را بدون وابستگي به دولت تأمين نمايد... متأسفانه مرام قدرت بر خلاف تقويت جامعه مدني است و به صورت روزافزون در كار افزايش وابستگي جامعه مدني به دولت به جاي تقويت خوداتكايي جامعه مدني است. امري كه باعث مي شود تا روند تأمين نياز اجتماعي مختل شود... و در نهايت نيز همه چشم انتظار قدرت براي تأمين نياز خود شوند و روند خودآگاهي ملت طي نشود و ملت به قدري ضعيف شود كه قدرت خود براي تأمين بسياري از نيازهاي خود از طريق نهادهاي مدني همچون بازار، دانشگاه، اصناف، اتحاديه ها، تشكل هاي مردم نهاد و ... را كشف نكند. نشانه اين نكته هم در آن است كه حتي نامزدهاي رياست جمهوري كمتر با ملت و رو به ملت سخن مي گويند و همه فقط با نهادهاي قدرت چانه زني مي كنند.