پنج زن شیطان صفت تاریخ بشریت

پنج زن شیطان صفت تاریخ بشریت

پنج زن شیطان صفت تاریخ بشریت

9 روز پیش / 5

طمع،خشم، بیماری روانی وبقتل رساندن انسانها،حتی فرزندان خردسال خود ، زنانی درتاریخ حضور داشته اند که به واسطه قتل هایی که انجام داده اند درمیان مردم با شیطان صفت،شناخته می شوند در این ویدئو باپنج مورد از این زنان شیطان صفت آشنا خواهیم شد