9- آیا امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب با آمریکایی ها تماس برقرار کرده بود؟

9- آیا امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب با آمریکایی ها تماس برقرار کرده بود؟

9- آیا امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب با آمریکایی ها تماس برقرار کرده بود؟

16 روز پیش / 6

9- آیا امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب با آمریکایی ها تماس برقرار کرده بود؟