مینی تاک با حجت اشرف زاده

مینی تاک با حجت اشرف زاده

مینی تاک با حجت اشرف زاده

19 روز پیش / 7

خواننده‌ای که با همان اولین قطعه‌اش ماه و ماهی- توانست مخاطبانِ بسیار پیدا کند؛ در این سال‌های فعالیتش فراز و فرودِ بسیار تجربه کرده است؛ اما هم‌چنان به ارزش‌های موسیقایی که برای خود قایل بوده، پای‌بند مانده است که از سرزمینِ نیشابور است و خاستگاهِ بسیاری از بزرگانِ ادب و هنر از جمله پرویزِ مشکاتیانِ بزرگ. جدیدترین قسمتِ «مینی‌تاک» را با او ببنید و با زبانی ساده از دغدغه‌هایش بشنوید.