کلیپ کوتاه عاشقانه امام زمان

کلیپ کوتاه عاشقانه امام زمان

کلیپ کوتاه عاشقانه امام زمان

6 ماه پیش / 12

امام زمان در میان ما زندگی می کند، لباس ساده امروزی به تن می کند جوان است و کهن سال! می دانید چه صبری می خواهد 12 قرن در زمین زندگی کردن و در طول قرن ها، همه کسانی که میشناسی از جهان بروند و تو بمانی و صبر کنی تا بشریت رشد کافی برای ظهور تو را پیدا کند! ... یا امام زمان! خدا چه قلبی در سینه تو آفریده !!!